Sóng từ cõi âmKim cương làm từ tro cốt là một phương thức mới để giữ người thân yêu bên mình mãi mãiĐây là việc làm tạo thêm phước đức (Hòa thượng Thích Giác Quang)