Một Lạt ma Tây Tạng tái sinh ở Hoa KỳCơ thể sau khi chếtDưới ánh sáng của cái chếtLàm gì để chuẩn bị cho cái chết ? Thần thức phải ở trong trạng thái trung ấm bao lâu trước khi tái sinh?